Návštěvy a vycházení klientů z Domova seniorů

Domov seniorů
16 / 07 / 2021

 Domov seniorů Novovysočanská – pravidla pro návštěvy u klientů Domova seniorů od 9.7.2021

Tato pravidla jsou závazná pro zaměstnance organizace, klienty Domova seniorů i návštěvníky, a to do odvolání.

Návštěvy jsou umožněny u všech obyvatel Domova seniorů Novovysočanská (dále DS) za dodržení níže uvedených opatření.

Podmínky pro povolení návštěvy v DS

 

a)          u klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění

-         návštěva na pokoji klienta je umožněna bez předchozího objednání v průběhu „celého dne“ za dodržení režimových opatření zařízení (omezeno použitím ochranných prostředků stejných jako pro ostatní návštěvy)

 

b)         u klientů, u kterých uplynulo nejméně 14 dní po kompletním očkování proti onemocnění COVID-19 nebo prodělali onemocnění COVID-19 v posledních 180ti dnech

1.      návštěva na pokoji klienta je umožněna bez předchozího objednání v průběhu celého dne v max. počtu 2 osob ve stejný čas

2.      před vstupem do budovy návštěvník vyplní čestné prohlášení, následně předloží pracovníkovi vrátnice:

-      negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starší než 7 dní nebo

-      osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo

-       osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem nebo

-       osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem. Tato skutečnost se dokládá potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením nebo

-      osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou s negativním výsledkem. Tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

-      nebo osoba předloží Certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:

Ø od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,

Ø od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,

Ø nebo doklad o prodělání nemoci COVID-19 v době nejdéle 180 dnů přede dnem návštěvy

c)             u klientů, kteří nebyli očkováni proti onemocnění COVID-19, nebo od posledního očkování dosud neuplynula doba 14 dní

1.       návštěvy jsou umožněny v návštěvních místnostech k tomuto určených, a sice od pondělí do neděle od 13:00 do 18:00 hodin, v max. počtu 2 osob ve stejný čas

2.       návštěva musí být předem nahlášena (kontaktovat jednu ze sociálních pracovnic)

Mgr. Lucie Laubová- 601 589 224

Mgr. Miroslava Dvořáková-776 580 666

3.       Objednání je možno provést v pracovní dny v době od 8:00 do 15:30 hodin.

4.       další opatření jsou stejná jako u odstavce b) bodu 2

Veškeré návštěvy jsou umožněny pouze za předpokladu, že osoba navštěvující uživatele po celou dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (výjimku tvoří děti do dvou let, které nemusí mít ochranný prostředek, a děti od dvou do patnácti let, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest), a při dodržení dalších režimových opatření.

Při vstupu do budovy DS každý návštěvník musí podstoupit:

-           dezinfekci rukou po zápěstí

-           měření tělesné teploty (v případě, že naměřená teplota bude vyšší než 37° C, nebude do budovy vpuštěn)

-           zakrytí dýchacích cest respirátorem min. třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (je nutné mít vlastní respirátor)

 

Návštěvy by se měly co nejméně zdržovat ve společných vnitřních prostorách domova.

Za teplého počasí doporučujeme setkávání v zahradách Domova.

 

Mgr. Michaela Žáčková

V Praze dne 9.7.2021

 

 

 

Zrušena jsou veškerá opatření týkající se vycházení obyvatel mimo areál DS.  Předpokladem je pouze používání ochranné pomůcky dýchacích cest a dodržování všech doporučených hygienických pravidel.