O nás

O nás

Základní charakteristika služby:


Denní stacionář Hejnická je ambulantní služba určená klientům trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, dále seniorům, kteří potřebují z důvodu zhoršeného zdravotního stavu pomoc druhé osoby. Službu dále poskytujeme klientům s chronickým duševním onemocněním od 50 let věku. 

Klient musí mít trvalé bydliště v Praze.

Službu poskytujeme v daném dni maximálně pro 15 klientů, díky tomu se nám daří zachovávat domáckou atmosféru.

Prostory stacionáře nabízejí příjemné bezbariérové prostředí s celodenním individuálním a skupinovým programem. Zaměřujeme se nejenom na pomoc s přímou obslužnou péčí, ale zejména na aktivizační činnosti jako je trénink paměti, lehké kondiční cvičení na židlích a různé kreativní, kulinářské, zahradnické, arteterapeutické a jiné činnosti. Tyto činnosti se primárně odvíjejí od zájmů našich klientů. Prostředí stacionáře poskytuje možnost aktivního pobytu

v prostorách terasy, na jejímž vzhledu mohou klienti podle svých schopností spolupracovat.

V prostorách terasy je umístěna zahrada se smyslovými prvky.

Aktivity jsou otevřeny i pro rodinné příslušníky.

 

Jak to ve stacionáři vypadá? Podívejte se!

Poslání Denního stacionáře Hejnická:


Posláním Denního stacionáře Hejnická je pomoc při udržování schopností a dovedností klientů

v bezpečném a podnětném prostředí. Poskytnutí takové pomoci a podpory, která umožní klientům co nejdelší setrvání v jejich domácím prostředí.

Cíl poskytované sociální služby v Denním stacionáři Hejnická:

  •  Podporovat klienty v soběstačnosti (zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygienu a stravování).
  •  Podporovat klienty ve výchovných a vzdělávacích aktivizačních činnostech.
  •  Podporovat zprostředkování kontaktů klientů se společenským prostředím.
  •  Podporovat a upevňovat kontakty s rodinou klienta.
  •  Podporovat klienty při aktivitách, které dopomáhají k jejich sociálnímu začlenění.
  •  Umožnit  klientům využívat návazné služby dle jejich zájmů a potřeb.
  •  Oddálit dobu, kdy budou klienti nuceni, z důvodu zhoršení  zdravotního stavu a snížení soběstačnosti, vyhledat pobytovou sociální službu.

 

Okruh osob, kterým je poskytována sociální služba v DsH:

  •  osoby s chronickým duševním onemocněním nad 50 let
  •  senioři