Zajímavé odkazy a užitečné informace

Zajímavé odkazy a užitečné informace

Co dělat když moji rodiče (prarodiče) potřebují pomoci, nemohou si nakoupit, uvařit nebo vlézt do vany?

existuje několik možností. Nejjednodušší a pro seniory nejpřijatelnější je využití terénních služeb. Terénní služby jsou - pečovatelská služba, osobní asistence, příipadně domácí péče. Domácí péče=homecare není sociální službou, jedná se o zdravotní péči, kterou poskytují zdravotní sestry na základě poukazu od lékaře. Tuto péči platí zdravotní pojišťovna, ale jedná se jen o zdravotní úkony - injekce, převaz, ošetření rány apod. Pečovatelská služba a osobní asistence jsou terénní sociální služby. Najdete si nejbližšího poskytovatele (níže naleznete odkaz na registr poskytovatelů) a požádáte o zahájení služby.

Sociální pracovník z příslušné služby přijde na sociální šetření a se seniorem vyjedná přesný rozsah služby. Může dojít na nákup, dovézt oběd, pomoci při osobní hygieně. Terénní služby se mohou postarat i o klienta, který je upoutaný na lůžko, záleží na kapacitě a možnostech služby. Služba je hrazená, vždy se platí přesně strávený čas pracovníka u klienta. Je možné zkombinovat několik služeb, které se budou vzájemně doplňovat.

Jinou možností je např. denní stacionář - toto zařízení slouží k dennímu pobytu klienta, který ráno přichází a večer odchází. Denní stacionáře jsou zaměřené na různé cílové skupiny. Mohou být určené pro seniory, pro mentálně postižené osoby, pro klienty trpící demencí nebo i více specializované. Stacionář pracuje na bázi udržování či zvyšování schopností klienta, takže by celý den měly probíhat různé nabídky programů, aktivizací apod. Např. ve stacionáři pro osoby trpící demencí je typickou náplní trénink paměti, reminiscenční (vzpomínkové) chvilky - např. nad fotografiemi, muziko terapie - či jiná forma práce s hudbou, chvilky s knihou a mnoho dalších aktivizací, které by měly vycházet z konkrétních potřeb klienta.

Pokud denní stacionář z různých důvodu není možné využít, pak přicházejí na řadu různé druhy pobytových služeb.

  •  Domov pro seniory - je určený všem osobám v seniorském věku, které ztratili schopnost zabezpečit své potřeby (mají obtíže s pohybem nebo s motorikou apod.)
  •  Domov se zvláštním režimem - je určený všem osobám, které ztratili schopnost zabezpečit své potřeby z důvodu ztráty orientace v aktuálním prostředí. Jedná se např. o osoby s demencí (Alzheimerova choroba, stařecká demence ...), osoby po mozkové příhodě a pod.
  •  Domov pro osoby se zdravotním postižením - je určený osobám, které jsou postiženy závažným zdravotním omezením z jakýchkoli důvodů.

Poradna pro pozůstalé