Program

Denním stacionáři Hejnická pořádáme aktivity nad rámec běžného programu, kterým je:


  9,00   čtení denního tisku
  9,30   lehké kondiční cvičení na židlích
10,30   trénink paměti
13,00   odpolední program se odvíjí od zájmu klientů přítomných daný den (sportovní hry, kreativní činnosti, zahradničení aj.)
14,30   společenské hry, individuální program
Nad rámec tohoto programu připojujeme níže kalendář s přehledem plánovaných aktivit: 

Květen

 

 1. 5.  státní svátek - stacionář uzavřen

 6. 5.  návštěva dětí z mateřské školy - legohrátky

 8. 5.  státní svátek - stacionář uzavřen

15. 5.  v 15:30 hodin Čaj o čtvrté - setkání pečujících o lidi s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence ve spolupráci s Nadací ČEZ; odkaz pro možnost připojení online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDk4NTgwMjctYjFjMi00NmM0LTk1YjItMTMwMzliODBmZTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215289928-4cba-48c3-8941-8627d32b6f22%22%2c%22Oid%22%3a%22c634fa7b-65fc-464c-9df9-81aa7b864e88%22%7d

22. 5. pedikúra

27. 5. zpěv se sboristkou Národního divadla

28. 5. návštěva městské knihovny Prosek – virtuální realita

Červen

 

  3. 6.   návštěva dětí z mateřské školy - rozloučení s předškoláky

 13. 6. Taneční vystoupení skupiny Hortenzie

 17. 6.  zpěv se sboristkou Národního divadla

 19. 6.  v 15:30 hodin Čaj o čtvrté – setkání pečujících o lidi s

   Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence (odkaz pro možnost online připojení bude vložen)