Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby:

Zájemci o poskytnutí služby vždy vstoupí v jednání se sociální pracovnicí Pečovatelské služby (tel. 286019667) - všechny kontakty najdete pod zeleným tlačítkem kontakty v záhlaví stránek. Při úvodním kontaktu je zájemce o službu informován o způsobu poskytování pečovatelské služby, o ostatních dostupných sociálních službách, působících na území MČ Praha 9, o rozsahu jednotlivých úkonů a také o výši úhrady za jednotlivé úkony.

Zájemcem o službu a budoucím klientem je každý, kdo kontaktuje službu jak osobně tak telefonicky či písemně, emailem. Kontakt je možný navázat kdykoliv v pracovní době a je vždy veden podle potřeb klienta v souvislosti s aktuální situací, pokud nás zájemce o službu kontaktuje mimo pracovní hodiny, má možnost zanechat vzkaz na telefonním záznamníku a příslušní pracovníci se se zájemcem o službu kontaktují první následující pracovní den. Před zavedením pečovatelské služby je budoucí klient navštíven sociální pracovnicí v místě bydliště, informován o výši úhrad za poskytovanou službu a o vnitřních pravidlech pro poskytování pečovatelské služby, která s ním sjednává rozsah a další podmínky služby a zpracovává podklady pro uzavření Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Výše úhrad, způsob platby, výpovědní doby a důvody výpovědi smlouvy jsou obsaženy ve Smlouvě o poskytování pečovatelské služby, jejíž jedno vyhotovení příjemce služby obdrží.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Na základě provedeného sociálního šetření připraví sociální pracovnice PS smlouvu o poskytování pečovatelské služby.


Zároveň se smlouvou klient obdrží Sazebník úhrad za pečovatelskou službu, Pravidla pro poskytování pečovatelské služby a Pravidla pro podávání stížností na kvalitu a průběh poskytované služby.

Po uzavření smlouvy je každému klientovi určen klíčový pracovník, který ve spolupráci s ním dbá o dodržování individuálního plánu, provádí jeho přehodnocování s osobními cíly klienta a navrhuje případnou změnu plánu s ohledem na jeho cíle, potřeby, schopnosti a zdravotní stav.

Popis služby

Naplnění základních činností ze zákona Pečovatelská služba Sociálních služeb Praha 9, z. ú. poskytuje tyto služby:

a) služby stanovené § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1. základní sociální poradenství
2. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
3. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
4. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
5. pomoc při zajištění chodu domácnosti
6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní službu - půjčování kompenzačních pomůcek

Fakultativní služby jsou nenárokové a jsou poskytovány většinou po dohodě v rámci technických a personálních možností pečovatelské služby.

Metody práce:

Pečovatelská služba Sociálních služeb Praha 9, z. ú. využívá individuální metody práce s uživatelem, zejména pozorování, rozhovor, sociální poradenství a individuální plánování.
Velký důraz je kladen na metodu rozhovoru, během něhož uživatel zpravidla zformuluje, co potřebuje a jak si nabízenou pomoc představuje, důležité je proto také aktivní naslouchání. U nových zájemců je třeba zhodnotit jejich situaci také prostřednictvím posouzení jejich pohybových schopností a celkové soběstačnosti uživatele.

Pravidla pro ukončení služby:

Ukončení smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby je možné výpovědí:


Ze strany uživatele:

- Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
Má-li uživatel zájem vypovědět smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby, a není tak schopen učinit sám, požádá o pomoc pečovatelku nebo kontaktuje vedoucího PS.

Ze strany Poskytovatele – Sociálních služeb Praha 9, z.ú. pouze z důvodů uvedených přímo ve smlouvě.

Úhrady za služby:

Pracovník pečovatelské služby, který přímo poskytuje úkony vede evidenci těchto úkonů, s evidencí klienta seznamuje a zaznamenává úkony do sešitu klienta. Po posledním provedeném úkonu pečovatelské služby (v kalendářním měsíci) předloží evidenci úkonů klientovi, který je svým podpisem potvrdí.

Klient si při uzavírání smlouvy určí způsob úhrady za úkony. Způsob úhrady může klient kdykoliv změnit.

Možnosti úhrady:

- osobně pověřenému pracovníkovi poskytovatele (vždy za platbu obdrží doklad potvrzený podpisem)

- platební kartou
- složenkou na účet poskytovatele
- příkazem k úhradě na účet poskytovatele

- inkasem z účtu

Poskytování pečovatelské služby bez úhrady:

Bez úhrady se pečovatelská služba poskytuje dle zák. č. 108/2006 Sb., § 75, odst. 2: Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti uvedené v § 40 odst. 2 písm. c) poskytuje bez úhrady:

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
b) účastníkům odboje,
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb. , o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců.

Prostory, materiální a technické vybavení:

Pečovatelská služba sídlí na adrese Hejnická 538/30, Praha 9 – Střížkov.
Služba je terénní, poskytovaná v domácnostech uživatelů (včetně 110 bytů v DPS) na území městské části Prahy 9. Vlastníkem budovy DPS je Městská část Praha 9.
Pro zajištění rozvozu obědů má pečovatelská služba Sociálních služeb Praha 9, z.ú. k dispozici 5 automobilů, které kapacitně vyhovují nabízeným službám. Pro odběratele obědů jsou k dispozici termonádoby, které jsou jim zapůjčeny k užívání.

Dokumenty ke stažení: