Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je umožnění potřebným občanům, většinou seniorům, klidný život ve vlastní domácnosti a vyloučení, nebo alespoň oddálení nutnosti odchodu z vlastní domácnosti. Jak pečujeme?


Je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách na základě uzavření smlouvy mezi klientem a poskytovatelem.

Cílovou skupinou jsou občané Městské části Praha 9, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Rodiny s dětmi mohou uzavřít smlouvu o poskytování služby, pokud potřebují úkony od pečovatelské služby a dodají před uzavřením smlouvy doporučení příslušného orgánu sociálně právní ochrany.

Zásady poskytování sociální služby:

Zaměstnanci jsou povinni důsledně dodržovat základní principy poskytování služby:

  •  respektovat lidskou důstojnost a osobní svobodu uživatelů, se zvláštním zřetelem na svobodné rozhodování a zachování soukromí
  •  všestranně podporovat uplatňování vlastní vůle uživatelů, včetně vytvoření podmínek pro vyjadřování jejich potřeb a stížností
  •  být slušní a neúplatní při jednání
  •  podporovat uživatele v jejich soběstačnosti, pomáhat rozvíjet jejich samostatnost a nezávislost na poskytované službě
  •  podporovat uživatele v jejich osobních vztazích a aktivitách s rodinnými příslušníky a přáteli
  • vytvořit individuální přístup ke každému uživateli a podmínky pro co nejdelší udržení dosavadních duševních a tělesných schopností
  •  poskytovat služby uživatelům bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví

Místo a čas poskytování pečovatelské služby:

Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny od 7:00 do 19.00 hod, o víkendech je zajištěn rozvoz obědů a úkony pečovatelské služby, které souvisí se sebeobsluhou v časovém intervalu 7.00 - 15.30 hod.

Kapacita:
Okamžitá kapacita v pracovní dny je maximálně 19 klientů, o víkendech a o svátcích maximálně 4 klienti.